Skip to main content

Det er skolens og dermed din opgave at vurdere, om dine elever er uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. At være uddannelsesparat betyder at være i stand til at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Vær opmærksom på, at begrebet ikke-uddannelsesparat blev afskaffet 1. oktober 2022. I stedet indførtes begrebet: ”Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser”.  Læs mere her.

Det er som regel skolens UU-vejleder, der informerer forældrene om, hvordan UVP vurderes. Det er din opgave at beskrive den løbende i elevens elevplan.

Følgende tre kriterier skal være opfyldt, for at eleven kan erklæres uddannelsesparat:

Faglige forudsætninger 

Den gennemsnitlige standpunktkarakter. 

Karakterkravet varierer alt efter hvilken ungdomsuddannelse, eleven søger.

Personlige forudsætninger

 • Selvstændighed
 • Motivation
 • Ansvarlighed
 • Mødestabilitet 
 • Valgparathed

Sociale forudsætninger

 • Samarbejdsevne
 • Respekt
 • Tolerance

Praksisfaglige forudsætninger

 • Praktiske færdigheder og kreativitet
 • Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
 • Værkstedsfærdigheder
 • Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
 • Færdigheder i at kunne anvende teori i praksis

Elevens uddannelsesparathed vurderes allerede i 8. klasse, for at skolen og UU-vejlederen kan målrette en indsats for de elever, der erklæres ikke-uddannelsesparate.  Vurderingen i 8. klasse er derfor ikke endelig.

UPV er gældende for alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private/ frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Vurderingen opfølges i 9. klasse og eventuelt i 10. klasse og indberettes på www.optagelse.dk

Læs mere om UVP på UVM’s hjemmeside.