Skip to main content

Vær opmærksom på, at der kan være informationer på denne side, som ikke er helt opdaterede. Husk derfor altid at dobbelttjekke med din lokale fagforening, din TR eller DLF.

Overenskomster og lokalaftaler

Alle offentligt ansatte er underlagt lovgivningen. Overenskomst er forhandlet af arbejdsmarkedets parter. Herunder ligger lokalaftalerne, som er forhandlet af din TR og arbejdsgiver. Lokalaftalens vilkår på din arbejdsplads kan være anderledes end vilkårene generelt. Tal med din TR, om der er lokale aftaler på din skole, du skal kende til.

Sygdom

Mange lærere oplever at have lettere til sygdom den første tid på en ny skole. Nogle mener, at årsagen er de nye bakterier, kroppen skal vænne sig til. Andre begrunder det i, at udmattelsen over alle de nye ting, nedsætter immunforsvaret. Selvfølgelig kan noget sløjhed arbejdes ud af kroppen i løbet af skoledagen, men hvis du er syg og dårlig, nytter det ikke noget at tage på arbejde og smitte andre eller arbejde på halvt blus. Det første er ingen tjent med, det andet er uladsiggørligt i lærerjobbet. Det er her, du må gøre dig den erkendelse, som gør ondt på alle at nå frem til: Du er ikke uundværlig. 

Syg fra dag til dag

Hver skole har retningslinjer for, hvornår og hvordan man skal melde sig syg. Få skolens sygemeldingsnummer i din kontaktbog på telefonen, så du ikke skal søge rundt på skolens hjemmeside, hvis du ligger under dynen med influenza. Du slipper dog næppe for at tænde computeren, da de fleste skoler kræver, at du skriver en vikarplan. Kan du mærke, at du skranter og er tvivlsom næste dag, kan du med fordel lægge noget materiale klart til den vikar som skal overtage klassen. Du kan også have materiale liggende i klassen, som er lettere tilgængeligt for en vikar, end det forløb, I lige er i gang med.

På mange skoler gælder det, at du skal melde dig syg på et fast tidspunkt tidligt om morgenen og raskmelde dig om eftermiddagen, hvis du er frisk til at komme dagen efter. Ellers formodes du automatisk at være fraværende dagen efter. Forhør dig om de lokale regler på din skole. 

Barn syg

Du har ret til to barnets sygedage. Her gælder typisk de samme regler for at meddele sygdom, som hvis du selv var syg. Dog forventes det som udgangspunkt de fleste steder, at du kommer på arbejde dagen efter barnets 1. sygedag. Er barnet ikke frisk, skal du ringe næste morgen og melde om barnets 2. sygedag. Husk, at hvis du kommer hjem fra arbejde og opdager, at dit barn er sygt og ringer til skolen for at forberede dem på, at du ikke kommer dagen efter, tæller det i princippet som barnets første sygedag. 

Fagforening

Danmarks Lærerforening (DLF) blev stiftet i 1874 som solidarisk fællesskab, der skulle sikre lærernes løn- og arbejdsvilkår.

Det er DLF, der varetager forhandlingerne af din løn og dine rettigheder. Det er DLF, der kæmper din sag ved overenskomstforhandlinger, yder økonomisk bistand under konflikt samt støtter og rådgiver dig, hvis du har problemer på din arbejdsplads.

Fagforeningen er et professionelt fællesskab, der kæmper for dine arbejdsvilkår. Det vil derfor opleves som usolidarisk, hvis du nyder godt af fagforeningens arbejde, men ikke bidrager økonomisk til fællesskabet.

DLF er inddelt i mange lokale lærerforeninger, og placeringen af den skole du arbejder på, er afgørende for, hvilken kreds du tilknyttes. 

A-kasse

Som medlem af Lærernes A-kasse, sikrer du dig økonomisk ved arbejdsløshed eller sygdom. 

Hold dig orienteret om feriepenge og lignende på A-kassens hjemmeside. A-kassen tilbyder desuden rådgivning i ansøgninger og CV samt karriererådgivning, hvis du går ledig.

Tillidsrepræsentant

TR: TillidsRepræsentant

TRS: TillidsRepræsentant Suppleant

Hvis du er medlem af Danmarks Lærerforening, har du mulighed for at gå til din tillidsmand for at få hjælp og rådgivning omkring dine arbejdsforhold. Tillidsmanden på din skole er bindeled mellem dig og DLF, og hun arbejder ud fra de beslutninger og retningslinjer, Lærerforeningen udstikker. Tillidsmanden kan hjælpe dig, hvis du for eksempel har spørgsmål omkring dine arbejdsvilkår eller din løn. Tillidsmanden skal støtte dig og varetage dine interesser over for ledelsen og være med til at sikre medarbejderindflydelse og medbestemmelse på din arbejdsplads. 

Arbejdsmiljø repræsentant

AMR: ArbejdsMiljøRepræsentant

AMR’en på din skole skal være med til at sikre et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk. Bliver der ikke gjort noget ved larmen fra ventilatoren i dit klasseværelse, eller virker radiatoren stadig ikke, selvom du har bedt servicemedarbejderne tage sig af det og måske endda meddelt det til din ledelse, så kan du bede din AMR om hjælp.

Det er også din AMR, du skal gå til, hvis du har fået en fysisk eller psykisk skade. Selv et mindre skub eller slag skal noteres hos skolens AMR, da det kan blive vigtig dokumentation, hvis du en dag skulle blive sygemeldt eller have brug for hjælp af forsikringen. Måske var sparket over skinnebenet et halvt år forinden med til at gøre dig utryg og derfor lettere at ryste, næste gang det sker. Måske var bolden i nakken under en gårdvagt skyld i, at du senere opdagede hjernerystelse, der kræver nedsat tid.  

Arbejdspladsvurdering – APV

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at lave en arbejdspladsvurdering, det gælder også skoler. Ud fra resultatet af personalets APV kan ledelsen få overblik over skolens udfordringer omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og lave en handleplan herud fra. 

Du får APV’en tilsendt på mail, når det er tid til at udfylde den. 

Psykolog

Hvis du oplever længerevarende stress, skal du kontakte din leder, tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant. Måske giver det god mening at lave et skåneskema for dig i en periode. 

Mange skoler og kommuner tilbyder også psykologbistand ved stress. Se DLF’s hjemmeside for mere information. I nogle kredse tilbyder DLF op til fire timers psykologbistand i tilfælde af arbejdsrelateret stress. Lærerstandens Brandforsikring dækker også psykologomkostninger, hvis du opfylder de givne parametre. Læs mere herom på deres hjemmeside eller giv dem et ring.

Læge-, tandlæge- og speciallægebesøg

Akutte læge og tandlægebesøg kan sidestilles med sygdom, og derfor har du ret til at gå til læge, hvis der opstår en akut situation. Planlagte læge, tandlæge- eller speciallægebesøg skal enten lægges uden for arbejdstiden eller planlægges i samråd med din leder. Disse regler er gældende med mindre der er forhandlet særlige vilkår på din arbejdsplads. 

Orlov

Drømmer du om at tage et par måneder til de varme himmelstrøg, når det bliver iskold vinter i Danmark? Skoler kan have forskellige regler for orlov. Nogle skoler tillader for eksempel kun at tage orlov et år ad gangen og ikke tre måneder midt i et skoleår. Tal med din leder, din tillidsrepræsentant eller den lokale kreds i DLF.

Måske har du en drøm om at læse videre. I stedet for at sige op, kan du søge orlov og vende tilbage til din arbejdsplads efter endt studie. 

Barselsorlov

Er du gravid, har du ret til barsel med løn otte uger før termin. Du har også ret til at gå til læge og jordemoder med løn i din graviditet.

Læs mere om dine rettigheder som gravid eller kommende forælder på DLF’s hjemmeside 

Omsorgsdage

Du har ret til to omsorgsdage om året for hvert barn, du har til og med det år, barnet fylder syv år.

Omsorgsdagene kan holdes både enkeltvis, samlet eller som halve dage. Hvis du ikke når at holde dine omsorgsdage inden året er omme, mister du dem. Nogle skoler er dog fleksible og lader dig overføre dem til året efter. 

Du skal bede din leder om lov til at bruge din omsorgsdag den pågældende dato. Hvis datoen passer dårligt ind i skolens planlægning, kan din leder bede dig finde en anden dato. Det er derfor en god idé at melde datoen ud så hurtigt som muligt, så din skole har mulighed for at planlægge sig ud af dit fravær. Det øger dine chancer for at få omsorgsdag på den ønskede dato. 

Sygdom og ulykke i familien

Hvis et nært familiemedlem bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, kan du få fri med løn i en kortere periode. Tal med din leder eller tillidsrepræsentant.

Læs mere på DLF’s hjemmeside eller kontakt din TR eller din lokale kreds.