Skip to main content

Du vil blive tilknyttet et team. Underviser du på flere årgange, er det muligt, du tilhører flere teams. Vær opmærksom på hvilket team der er dit primære, og tal med din leder om, hvor meget du skal deltage i andre teammøder, eller om det er nok at holde sig orienteret via referat.

Teammøder

Det er vigtigt at rammesætte et møde, så man ikke spilder kostbar tid på at tale i munden på hinanden og uden retning. 

Et eksemplarisk teammøde starter med en mødeindkaldelse og en vedhæftet dagsorden. Dette varetages typisk af en teamkoordinator, og på mange skoler er teammøder skemalagt til en fast ugedag. 

Til mødet vælges en mødeleder og en referent. Hvis man har mange punkter på dagsordenen, kan det være en god ide at sætte tid på hvert punkt, så man når gennem hele programmet. Dette samt talerække og god ro og orden er mødelederens opgave. Punkter der overskrider tidsbegrænsningen, må føjes til dagsordenen på et nyt teammøde.

Når mødet er slut, sender referenten referatet til teamet eller lægger det ud på en fælles platform for de involverede parter. 

Selv lærere kan have glæde af at lære nyt, så oplever du, at dit team holder møder på en uhensigtsmæssig måde, kan det være et frisk pust, at du foreslår en ny mødestrategi. Måske kan du på den måde hjælpe dit team med at blive mere struktureret og få bedre udbytte af tiden. 

Teamsamarbejde

Brug dit team til at få overblik over, om I når jeres mål med klassen, om nogle elever har brug for særlig opmærksomhed, eller om I kan planlægge et tværfagligt emne. Du er aldrig alene om en klasse, og selv som klasselærer, der får opgaven at lave indstillinger og elevbeskrivelser, er det vigtigt at få teamets øjne og ord på eleven. Teamet er sammen om den overordnede planlægning, og det er alles ansvar, at klassen trives.  Klasselæreren har det overordnede ansvar og den primære kontakt til forældre og andre sparringspartnere, men det er ensomt at være alene om at styre skuden. 

Det kan være en lærerrig oplevelse at besøge hinanden i teamet – både at se sin teammakker undervise parallelklassen, men også at opleve sin egen klasse under styring af en anden lærer. Brug dit team som sparring i din udvikling som lærer. 

Klassepædagog

Hvis du underviser i indskolingen eller i specialklasse, vil din klasse med stor sandsynlighed have en klassepædagog tilknyttet. Det er meget forskelligt fra skole til skole, hvor mange timer klassepædagogen er i klassen, og hvis du er så heldig, at der er en pædagog til stede i dine timer, er det en rigtig god ide at forberede timerne sammen, så I får mest mulig gavn af at være to voksne.

Klassepægagogen er en stor ressource for både klassen, forældrene og for dig. Pædagogen har ekspertise på trivselsområdet og er uddannet i at arbejde med socialisering og dannelse. Derfor er det oplagt, at I arbejder tæt sammen om klassens trivsel og fællesskab. Pædagogen møder desuden mange forældre i SFO’en om eftermiddagen og vil derfor have lettere adgang til uforpligtende og forebyggende snakke om eleven, end du har.

Klassepædagogen kan også tage del i den faglige undervisning af klassen. Måske har pædagogen nogle faglige kompetencer, hvor du kommer til kort. Her kan I bytte roller, og du får på den måde lejlighed til at observere eller skabe en anden form for relation til dine elever. Pædagogen kan også tage del i din undervisning, og I kan enten forberede undervisningen sammen, eller du kan tilrettelægge den efter klassepædagogens ønsker og kompetencer.

Når I er to voksne i undervisningen, kan I benytte timerne efter begrebet co-teaching. Se afsnittet herunder.

Co-teaching

Det er dokumenteret, at en af de bedste måder at lykkes med inklusion er ved at have to lærere i klassen ad gangen. For at benytte to-lærerordningen på en konstruktiv måde, kan I benytte jer af co-teaching, der indeholder følgende seks modeller:

En underviser, en observerer – ofte men i kortere perioder

Her er mulighed for at indsamle vigtig data om elevernes adfærd og læring, I kan drøfte på et efterfølgende teammøde.

Stationsundervisning – ofte

Klassen inddeles i tre grupper, og I underviser hver jeres gruppe, mens den tredje gruppe arbejder alene. I løbet af timen bytter I mellem grupperne, så alle når igennem forløbet. På denne måde har I mulighed for at arbejde med hver jeres faglige kompetencer.

Parallelundervisning – ofte

Klassen er delt op i to lige store grupper, der ikke ændrer sig. På denne måde giver du flere elever mulighed for at deltage aktivt. Gruppen af elever kan sammesættes efter niveau, køn, læringsstil, osv.

Alternativ undervisning – en gang imellem

Mens den ene voksne underviser den store gruppe, får en mindre gruppe elever en særlig intro til et emne. Husk at der kan være mange årsager til at lave mindre grupper, og der kan være lige så meget behov for særlig intro for en fagligt stærk gruppe som en svag. Ved at ændre gruppernes sammensætning, undgår du også at stigmatisere en gruppe.

Fællesundervisning – en gang imellem

I deles om at lave et oplæg for klassen og supplerer hinanden. I har begge ansvaret for forberedelsen og afviklingen af undervisningen.

En underviser, en anden assisterer – sjældent

Mens den ene underviser og leder timen, agerer den anden støttelærer, laver observationer, tager sig af adfærdsmæssige udfordringer, besvarer elevspørgsmål og hjælper læreren med praktiske opgaver som uddeling af materiale og afbenyttelse af hjælpemidler.