Skip to main content

Man kan spare sig selv for meget ekstra arbejde og sved på panden, hvis man begynder at planlægge eksamen i god tid. Det kan være svært at sige noget entydigt om det at forberede sig til en eksamen, da formen er forskellig fra fag til fag. Søg derfor hjælp ved erfarne kolleger og bed eventuelt ledelsen om ekstra tid til at danne dig overblik, hvis opgaven virker uoverkommelig. Herunder følger en række råd til, hvad du kan gøre på egen hånd, før du beder om hjælp.

Informationssøgning om eksamen

Undervisningsministeriets hjemmeside kan du orientere dig i, hvilke fag der er bundne prøvefag, hvilke der er udtrækningsfag, og hvilke fag eleverne frivilligt kan vælge at gå til eksamen i. Udtrækningsfagene oplyses i slutningen af april, så man forhindrer, at eleverne forsømmer de fag, der ikke udtrækkes.

UVM’s hjemmeside finder du også en oversigt over årsplan og frister for folkeskolens prøver, som du kan orientere dig i. 

Desuden kan du finde en prøvevejledning for hvert fag, der indeholder al væsentlig information om bekendtgørelser, kompetencemål og vurderingskriterier. Her kan du danne et overblik over, hvilke ting I skal omkring, så du bedst muligt kan tilrettelægge læseplan og pensum i starten af skoleåret. 

Pensum

I starten skoleåret, gerne allerede i 8. klasse skal elever og deres forældre informeres om pensum, så de er forberedte på, hvad skolen forventer, at de kan til folkeskolens prøver. De skal kende til omfang og emner inden for fagene frem til prøverne. Læs om retningslinjer ved mundtlige prøver på UVM’s hjemmeside.

Husk at notere alle bøger samt de sidetal, I arbejder med og gem et eksemplar af alle de kopier, du bruger i undervisningen, så du ikke skal knokle i dagevis på at finde det igen, når du skal opgive pensum.

For flertallet af eleverne er den største hjælp, du kan give, struktur for hvert forløb. På den måde ved de, at der er mening med alt, hvad I arbejder med, og at ingen materialer er tilfældige. Husk også at oplyse om mål for emnet og forventninger til eleven.

Hvis klassen føler, at du kan dit stof og har styr på det, føler eleverne også, at de kan og har styr på det. Udvis ro og overskud udadtil, uanset hvor meget kaos, der raser indeni. Har du slet ikke styr på det, så bed dine erfarne kolleger om hjælp.

Prøveeksamen

Forbered dine eksamensspørgsmål allerede omkring vinterferien ud fra det pensum og den form, faget kræver. Eleverne må ikke kende de rigtige eksamensspørgsmål, så lav nogle spørgsmål, som ligner eksamensspørgsmålene og brug dem til en prøveeksamen. De modige elever kan stille op til eksamination foran resten af klassen, og du kan tilbyde en elev at være censor, som du samtaler med foran klassen, når I skal vurdere præstationen.

Test og prøver kan du afprøve et eksempel på hver af de de digitale selvrettende prøver.

Repetition

Stil efter at være færdig med pensum omkring påske i 9. klasse. Herefter bør du lave en evaluering med dine elever, hvor du udarbejder en liste over alle de ting, I har været omkring. Lad eleverne notere sig – enkeltvis, parvis eller holdvis – hvad de føler sig sikre i, hvad de føler sig usikre i, og hvad de slet ikke kan huske, de har arbejdet med. Ud fra det hjælper du eleverne med at lave deres egen repetitionsplan, så de kan arbejde sammen med andre elever med samme repetitionsbehov. 

Opgivelse af pensum

I april i 9. klasse bliver du bedt om at opgive pensum til ministeriet, og det bliver samtidig tilgængeligt for censor. Du vil få tilsendt en mail med en kode og et link, og her vil du også få fremgangsmåden oplyst. Forhør dig ved kolleger eller hos skolens sekretær, og hør hvordan det foregår på din skole – om du vil blive kontaktet eller selv skal holde dig orienteret. 

Eksamensfag

Alle elever skal op i mundtligt dansk, engelsk og fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Desuden er skriftligt dansk og matematik obligatorisk. Derud over udtrækkes et fag fra den humanistiske fagblok og et fag fra den naturfaglige. Se mere på UVM’s hjemmeside om prøvefag i 9. og 10. klasse. Her finder du også en prøvevejledning. Skriftlige prøver rettes enten digitalt eller udelukkende af en beskikket censor, og du får derfor ingen indflydelse på vurderingen af dine elevers skriftlige prøver. 

UVM’s hjemmeside kan du og eleverne også orientere jer i, hvilke hjælpemidler der må og skal benyttes ved de forskellige prøver – eksempelvis medbringer eleven en synopsis til mundtlig danskeksamen, som du og censor skal modtage minimum to uger i forvejen. 

Afmystificering af eksamen

Det er vigtigt at afmystificere eksamen både for eleverne og for dig selv som lærer. 

På nettet kan du finde serien Ved det grønne bord. Det er små film, der omhandler eksamen før, under og efter. Det kan være en stor hjælp både for dig og dine elever at se filmene som forberedelse på, hvad der foregår og forventes under en eksamenssituation. 

Eleverne kan have stor glæde af, at I afholder en demonstrationseksamen allerede i 8. klasse. Her skal man naturligvis ikke stille krav om, at eleverne kan deres stof, da det er formen, de skal lære. Blandt andet hvor meget eller hvor lidt man kan nå på 20 minutter, hvoraf de fem går til votering. Eksamen er den flittige elevs festdag, men de flittige elever har ofte meget på sinde, og derfor er eksamen i lige så høj grad en test i at tilrettelægge prøven, så man når omkring de vigtigste budskaber. 

De elever, der deltager i en demonstrationseksamen, skal melde sig frivilligt, og man kan vælge at lade alle eleverne få materialet med hjem og forberede det inden demonstrationen. Hvis ingen melder sig frivilligt, kan du bruge hele klassen som eleven. 

Efterfølgende kan I tale om niveauet, indholdet og om de har nået de ting, der forventes. Har det givet anledning til nye spørgsmål? 

For dit eget vedkommende kan du bede om lov til at deltage som flue på væggen ved en kollegas eksamen for en elev eller to. Gerne allerede mens du underviser 8. klasse, hvis det er muligt. Ellers må du forsøge at nå en eksamen i parallelklassen, inden dine egne løber af stablen. Alternativt kan du bede om at komme ud som censor, før du skal føre din egen klasse til eksamen. Censor skal ganske vist spille først ud ved karaktergivning, men derudover kan du indtage en mere observerende rolle, end når du selv er eksaminator. 

Censorsamarbejde

Aftal med censor, hvordan eksamen afvikles. Reelt er det læreren, der står for eksaminationen, og censor skal være lyttende og kun stille spørgsmål til sidst, hvis han kan se, at der er mangler, eller selv er i tvivl om vurderingen. Det er ikke alle censorer, der arbejder på den måde, og der er også lærere, som sætter pris på, at censor er en aktiv medspiller. Afklar derfor med censor før eksamen, hvordan I griber prøven an. 

Det er lærerens rolle at hjælpe eleven med at præstere bedst muligt og finde frem til, hvad de kan. Ikke det modsatte. Censors opgave er ligeledes at afdække elevens færdigheder, ikke at finde huller.

Når du har klasser til eksamen, skal du regne med, at du selv skal være censor på skoler i kommunen. Kun beskikkede censorer sendes rundt i hele landet.

Første eksamen

Hjælp dig selv til dine første eksamener ved at have lavet sikkerhedsspørgsmål til hvert enkelt emne på forhånd, hvis samtalen skulle gå i stå. Men stil så vidt muligt spørgsmål ud fra samtalen, og hvad eleven vægter. Nok er det stort for dig, men det er først og fremmest elevens eksamen. 

Praktisk

Gør gerne eksamenslokalet til et rart sted at være. Måske med en buket blomster eller et stearinlys på den grønne dug. Husk vand til eleverne og kaffe til censor. 

Er der styr på, om kontoret har bestilt frokost til dig og censor?

Sæt en seddel på døren, så folk ikke kommer brasende ind midt i diskussionen om perioden for opløsning af det moderne gennembrud. 

Er lokalet placeret midt på skolen, kan det være en idé at hænge skilte op, der oplyser om eksamen og beder om ro. 

Sørg for, at de tekniske ting er i orden før prøven, hvis den slags skal i brug. 

Eksamen er en fest

Det er din vigtigste opgave at gøre eksamen til en tryg festdag. Ikke en strafdag. Mød eleverne med et smil, gør alt for at skabe ro omkring dem, og lad hver elev føle, at du er der for dem. Det gør du bedst, hvis du selv udstråler ro og viser, at I nok skal klare det sammen. 

Husk, at eksamen også er en festdag for dig. Det er her, du får lov til at vise, hvad eleverne har lært. 

Karakter

Selvom eksamen er en vigtig afslutning på skoletiden, er eksamenskarakteren ikke afgørende for, om eleven kommer ind på en ungdomsuddannelse. De har allerede søgt om optagelse på deres standpunktskarakter i foråret. Derfor har din vurdering af elevens generelle indsats langt større betydning.

Eleverne modtager standpunktskarakterer minimum to gange om året i 8. og 9. klasse. Standpunktskarakteren er din vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder fagets kompetence-, færdigheds- og vidensmål. Læs mere om standpunktskarakter på UVM’s hjemmeside.

Hav 7 trins-skalaen ved din side, når du afgiver karakterer – hvad enten det er standpunkt eller eksamenskarakter. Det er vigtigt at forholde sig til betegnelsen og beskrivelsen af de enkelte karakterer for at vurdere eleven korrekt. Succeskriteriet er ikke, om eleverne får høje karakterer, men at de gør deres bedste og får de karakterer, de fortjener. 

Test og prøver kan du afprøve et eksempel på hver af de de digitale selvrettende prøver.

Materialebasen lægges der tre gange om året nye online test og prøver.