Skip to main content

AKT: Adfærd, Kontakt og Trivsel. En term for det sociale og emotionelle arbejde i skolen.

AMR: ArbejdsMiljøRepræsentant. Den du henvender dig til, hvis arbejdsforholdene er urimelige.

APV: ArbejdsPladsVurdering. En årlig undersøgelse, der skal sikre dig rimelige arbejdsvilkår.

Aula: Digitalt kommunkationsværktøj til forældresamarbejde.

BYOD: Bring your own device.

CFU: Center for Undervisningsmidler. Her kan du låne læremidler til din undervisning.

CKF: Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder

CL: Cooperative Learning. Undervisningsform, der via højt strukturerede samarbejdsprocesser skaber en helt ny dynamik i klasseværelset.

Classroom Management: Strategier for god ro og orden.

DCUM: Dansk Center for Undervisningsmiljø. Udgiver materialer om blandt andet trivsel og mobning og afholder hvert år en gratis trivselskonference for lærere og andre fagfolk.

DLF: Danmarks LærerForening. Din fagforening, der passer på dig, blandt andet under strejke og lockout. 

DPU: Danmarks Pædagogiske Universitet. Her kan du læse videre, hvis lærerlivet alligevel ikke er noget for dig.

DSA: Dansk Som Andetsprog.

DSE: Danske Skoleelever.

EMU: Undervisningsministeriets læringsportal. Her finder du blandt andet faglige mål og læseplaner.

Girafsprog: Ikke voldelig kommunikationsteori skabt af den amerikanske psykolog Marshall B. Rosenberg.

Hogrefe: Psykologiske og pædagogiske tests og træningsmaterialer.

Intra: Tidligere digitalt kommunikationsværktøj – nu afløst af Aula.

KCL: Kompetencecenter for Læsning.

KIL: Komptencecenter for Inklusion og Læring.

LB: Lærerstandens Brandforsikring. Når først du oplyser, at du er medlem, giver alle telefonsælgere op og lægger frivilligt røret på. 

Lettal: En måde at definere bøgers sværhedsgrad.

Lixtal: En anden måde at definere bøgers sværhedsgrad.

LKT: Læring, kontakt og trivsel. Svarer til AKT men med et fokusmæssigt tvist.

Lockout: Et stort traumatisk ord, der får dine kolleger til at se meget trætte ud. 

LST: LæseSkriveTeknologi  der anvendes af ordblinde elever. 

LUS: LæseUdviklingsSkemaet. Måling af elevens læseniveau.

Lus: Kan angribe en lærer, når man mindst venter det og værst af alt tænkeligt opdages ved frisøren.

Lussing: Er ikke lovligt længere. Revselsesretten i skolen blev afskaffet i 1967. Det blev ulovligt for forældre at slå deres børn i 1997. Ja, du læste rigtigt. 1997! Har du mistanke om, at en elev bliver slået hjemme, skal du straks kontakte din leder.

Lærernes a-kasse: Sikrer dig økonomisk, hvis du står uden arbejde og rådgiver dig i jobsøgningen. Forudsat at du er medlem – naturligvis.

Min Uddannelse: Digital læringsplatform for elever og forældre med blandt andet mål, elevplaner, årsplaner og ugeplaner.

MoMo: Endnu en digital læringsplatform for elever og forældre, nogle skoler vælger at benytte.

Multimodalitet: Forskellige formidlingsmåder der understøtter og supplerer hinanden, f.eks. kombinationen af tekst, lyd og tale. 

MUS-samtale: MedarbejderUdviklingsSamtale. Den årlige snak med din leder, hvor du giver din mening og ønsker til kende.

NEST: Projekt i Aarhus kommune inspireret af NEST programmet i New York, hvor klasser undervises efter specialpædagogiske metoder for at inkludere børn med autismespektrum forstyrrelser.

OCN: Open College Network. En metode til at give papir på det, man lærer uden for den formelle skole gennem virksomhedspraktik, m.m.

OK: OverenskomstForhandlinger.

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study –  international læseundersøgelse der gennemføres i mere end 60 lande.

PISA undersøgelse: Programme for International Student Assessment. Et elevvurderingsprogram udviklet af OECD for at kunne sammenligne børns præstationer og kundskaber på tværs af landegrænser.

PLC: Pædagogisk Lærings Center. Det der i gamle dage hed Skolebiblioteket.

PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Enhed ved kommunen, der har fokus på børn og unge i alderen 0-18 år og deres trivsel, læring og udvikling.

PPV: Pædagogisk-psykologisk vurdering udarbejdet af PPR.

Praksisfaglighed: Undervisning i de praktiske fag samt mere anvendelsesorienteret, gøremålsdidaktisk og erhvervsrettet undervisning.

Skolepatrulje: En gruppe elever, der er uddannet til at hjælpe skolens elever sikkert gennem morgentrafikken. 

SSF: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

SSP: Skole, Socialforvaltning og Politi. Kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører. 

Tap’erne: Teknisk Administrative Personale (tidligere kendt som pedeller, administration og ledelse).

TB: Tine Brock. Lærere kendes ofte ved deres initialer.

Teamkoordinator: Den lærer der har det overordnede ansvar for at holde dit team orienteret om beslutninger i ledelsen, vigtige datoer, m.m. Disse findes ikke på alle skoler. 

TR: Din tillidsmand (eller kvinde), som du kan spørge til råds om alt fra løn til arbejdsforhold.

TRS: Tillidsmandens suppleant og ofte lige så velinformeret som TR’en.

TUS: Teamudviklingssamtale.

Uge 6: Uge med fokus på sundhed og seksualundervisning for de ældre klasser.

Uge 7: Et lærerliv er planlagt efter ugernes numre. Uge 7 er hellig. Det er vinterferie for de fleste.

Uni-Login: Et bruger-ID, der giver dig adgang til alt, hvad du har brug for på nettet. Hvis altså din skole har abonnement. 

UPS: UddannelsesParathedsScreening.

UPV: UddannelsesParathedsVurdering.

UU-vejleder: Ungdommens Uddannelses-vejleder.

UVM: UnderVisningsMinisteriet.

VAKS: (Vælg AfKodningsStrategi) Et intensivt læsekursus.

Vil I være søde at være stille: Et ordvalg du kun skal bruge, hvis du har en forventning om, at eleverne gerne vil være søde.

Zzz: Lyden af elever, der sover. Det er nu, du skal variere din undervisning.

Ø-, U- og F-tid: I halvfemserne opdelte man lærernes tid i Øvrig tid, Undervisningstid og Forberedelsestid. Har du ældre kolleger, vil disse ord med stor sandsynlighed stadig poppe op i samtalerne.